Kontrollansvarig

Vänd dig till oss när du behöver en kontrollansvarig i Stockholm. Vi har lång erfarenhet av byggprojekt och givetvis har vi de certifieringar som krävs för att agera som kontrollansvariga.

En kontrollansvarig behövs vid en stor mängd byggadsåtgärder, rivningar och markåtgärder. Den kontrollansvariges roll är att bistå byggherren under åtgärdernas genomförande. En kontrollansvarig tar tillsammans med byggherren fram ett förslag till en kontrollplan som säkerställer att arbetet utförs enligt gällande lagkrav och rekommendationer. Vid rivning hjälper den kontrollansvarige till med inventering av avfall.

Plan- och byggnadslagen (PBL)

Byggherren är alltid ansvarig för att se till att kraven i plan- och byggnadslagen (PBL) uppfylls, medan den kontrollansvarige ser till att kontrollplanen åtföljs och att åtgärderna i dess bestämmelser och villkor utförs som planerat. Om det skulle visa sig att det sker avvikelser från föreskrifter eller villkor som har meddelats av byggnadsnämnden är den kontrollansvarige skyldig att informera byggherren och vid behov även meddela byggnadsnämnden.

En kontrollansvarig ska närvara vid tekniska samråd, arbetsplatsbesök från byggnadsnämndens sida samt vid besiktningar och andra kontroller som genomförs under projektets gång och vid dess slut. Den kontrollansvarige dokumenterar sina byggplatsbesök och noterar iakttagelser som kan vara värdefulla vid utvärderingen som görs inför slutbeskedet. Kontrollansvarig avger också ett utlåtande till byggherren och till byggnadsnämnden som används som underlag för slutbeskedet.

Kontakta en kontrollansvarig redan i projekteringsstadiet

Vi rekommenderar att man väljer en kontrollansvarig redan i projekteringsstadiet då många val som påverkar både genomförandet och de efterföljande kontrollerna bör göras i samråde med en kontrollansvarig för att försäkra att de blir rätt gjorda.

Om du är intresserad av att lära dig mer kring vad en Kontrollansvarig gör och för vilka projekt det krävs att du har en Kontrollansvarig kan du läsa Boverkets artikel. Givetvis är du också varmt välkommen att fråga oss. Som erfaren Kontrollansvarig i Stockholm vet vi vad som krävs för olika typer av projekt och kan ge dig råd kring genomförandet så att ditt projekt löper på smidigt.

En kontrollansvarigs uppgift är inte att vara övernitisk och skapa problem. Vi finns där för att se till att projektet löper enligt kontrollplanen och att allt utförs enligt gällande lagar och krav - vilket är viktigt för dig som byggherre då det är du som är ansvarig för att allt går rätt. Dessutom ger en väl utarbetad kontrollplan och ett genomförande som kontrolleras mot denna en högre säkerhet för att din byggnad kommer att hålla i många år framöver och att det inte uppstår några otrevliga överraskningar.

Vi är en engagerad partner

Anlitar du oss som kontrollansvarig kommer du att få en engagerad partner som finns där för att bolla idéer, ser till att ditt projekt blir framgångsrikt och som vill att du ska känna förtroende och trygghet. Vi vill att du ska trivas med oss och att vi ska kunna bygga upp ett gott samarbete för en lång tid framöver.

Vid ett fåtal åtgärder behövs inte någon kontrollansvarig, såsom vid små ändringar i en- eller tvåbostadshus, åtgärder gällande uthus och garage, byte av fasadbeklädnad eller färg (såvida det inte gäller en särskild värdefull byggnad), uppförande av staket eller murar eller ändring av parkeringsplatser utomhus för en mindre anläggning. Dock så är det så att Byggnadsnämnden kan besluta att kontrollansvarig krävs även för dessa åtgärder. Särskilt viktigt är det att kontrollera vad som gäller om man bor i ett K-märkt hus. Vi föreslår att du kontaktar oss om du känner dig osäker så kan vi ge svar på om vi tror att du kommer att behöva en kontrollansvarig eller inte.

Välkommen till det trygga valet av Kontrollansvarig i Stockholm!