Anlita oss för kontroll av ert byggprojekt

Mark - Byggnad - Rivning

Anlita oss för kontroll av ert byggprojekt

Mark - Byggnad - Rivning

Kontrollansvarig Stockholm

När ni ska bygga nytt, bygga om, söka bygglov eller vill genomföra markåtgärder i er BRF måste ni ofta ha en kontrollansvarig för projektet som ser till att alla handlingar sänds in till rätt myndighet i rätt tid och som kontrollerar att de arbeten som utförs uppfyller gällande krav.

Om ni letar efter en kontrollansvarig i Stockholm har ni kommit rätt! Vi tar gärna över rollen som kontrollansvarig för byggprojekt i bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet.

Välkommen att kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!

Rådgivning för bostadsrättsföreningar

Vi har valt att specialisera oss på rådgivning åt just bostadsrättsföreningar då vi ser att det finns ett behov av att lyfta kunskaperna och kompetensen hos aktörer som inte arbetar till vardags med denna typ av frågor. Som sittande i styrelsen hos en bostadsrättsförening har du troligtvis goda kunskaper om föreningens ekonomi och förvaltning, men kanske inte lika mycket när det kommer till vad som exakt krävs när bygg- och renoveringsprojekt skall drivas igenom.

Därför kan du vända dig till oss för att få den kompetens som behövs för att driva projekten så att de både är rättssäkra och blir ekonomiskt effektiva. Ett exempel på detta är att anlita en certifierad kontrollansvarig för att överse bygg- och renoveringsprojekt.

Certifierad kontrollansvarig

En certifierad kontrollansvarig är sedan 2013 lagkrav vid en mängd olika byggprojekt. Idag måste ni se till att den kontrollansvarige som anlitas har certifiering från ett av de företag som har tillstånd att utfärda certifiering för kontrollansvariga. Vi har givetvis de certifieringar som krävs och vi finns här för att hjälpa er hela vägen genom ert byggprojekt.

Vänd er till oss när ni som byggherre är på gång att genomföra ett projekt som kräver bygglov eller en anmälan till ansvariga myndigheter för att få genomföras. Vi har agerat kontrollansvarig vid en stor mängd olika projekt - såväl små som stora och vill gärna hjälpa er så att hela processen går rätt till.

Då behöver man en kontrollansvarig

En kontrollansvarig behövs alltså då man ska utföra någon form av byggnadsarbeten, rivningsarbeten eller markarbeten. Mindre ändringar i en- eller tvåbostadshus berörs i regel inte av detta krav, likaså om det handlar om åtgärder som inte kräver vare sig anmälan, tillstånd eller bygglov.

Om åtgärden du ska genomföra kräver bygglov eller annat tillstånd så skall du alltid anlita en kontrollansvarig. Personen måste vara certifierad enligt EU-direktiv och anlitas för att kontrollera att ditt bygg- eller renoveringsprojekt uppfyller gällande bygglagstiftning.

Anledningen till att man har infört detta system är för att säkerställa att de byggnader som uppförs i Sverige och andra delar av EU uppfyller säkerhets- och miljökrav. Du ska kunna känna dig trygg i att en byggnad som du befinner dig i är byggd med säkra konstruktionsmetoder, att materialen som används är bra ur hälsosynpunkt och att man har följt gällande miljö- och energikrav. Kort sagt så kommer du att bidra till att de som bor eller utnyttjar lokaler i era fastigheter kommer att få en frisk och säker miljö.

Detta gör en kontrollansvarig

Som tidigare nämnt ska den kontrollansvarige som du anlitar hjälpa dig att leva upp till de lagkrav som ställs vid bygg- och anläggningsarbeten. En del av detta arbete består av att ta fram en kontrollplan samt se till att denna följs under arbetets gång.

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra typer av kontroller samt skriver vid projektets slut ett utlåtande som utgör underlag för det slutbesked som byggnadsnämnden tar.

Viktigt vid val av kontrollansvarig är att tänka på att anlita en person som har en oberoende ställning. Personen får alltså inte vara anställd vid ett företag som du anlitar för andra delar av uppdraget och inte heller vara släkt med uppdragsgivaren eller den som utför uppdraget. Dessa krav ställs för att det inte ska uppstå jävsituationer där den kontrollansvarige kan tänkas frångå de krav som ställs.

Vi får arbetet att flyta

Vår långa erfarenhet gör att vi vet vad som krävs för att få ert projekt att löpa på utan hinder, både rent praktiskt och även när det gäller det formella. Vår ingående kunskap om bygglovslagstiftningen gör att vi vet vad som gäller i alla olika fall. Hos oss drar ni nytta av vår breda erfarenhet, får kvalificerad rådgivning och löpande kommunikation under projektets gång. Allt för att ni ska känna er trygga och bli nöjda med genomförandet.

Kontrollansvarig Stockholm – frågor och svar

När behöver jag anlita en kontrollansvarig på ett bygge?

Alla byggnationer som kräver bygglov måste ha en kontrollansvarig. Undantagen är enklare åtgärder som exempelvis mindre garage, uthus eller andra tillbyggnader. Men till dessa typer av projekt behövs det en byggplan som en kontrollansvarig kan vara med och ta fram.

Vad har en kontrollansvarig för arbetsuppgifter?

Enligt lagen ska en KA bistå byggherren samt vara med och upprätta en kontrollplan åt denne. Men det är alltid byggherren som är ansvarig för bygget, vilket i praktiken innebär att den kontrollansvariges uppdrag är att se till att byggaren förstår lagstiftningen och att sedan kontrollera att allt utförs enligt den uppsatta kontrollplanen.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller alla de kontroller som ska utförar under såväl projektering som bygge. I Sverige finns 10 olika egenskapskrav som är lagstadgade. Genom att dessa kontroller utförs så kan byggherren visa för byggnadsnämnden att dessa krav uppfylls. En kontrollplan anpassas alltid efter varje enskilt byggprojekt för att man ska kunna leva upp till de krav om är aktuella i det specifika bygget.

Vad gör en kontrollansvarig på ett arbetsplatsbesök?

När en KA är på plats på ett bygge följer denne upp att alla kontroller utförs löpande och gör dessutom en övergripande syn på rimligheten i att alla kontroller verkligen är utförda. Den kontrollansvarige brukar även göra uppföljningar på om det skett några förändringar gällande bygglov eller startbesked. Om någon sådan ändring hittas så informeras byggherren om detta så att denne vet vad som måste göras för att bygget ska bli förenligt med bygglovet. Den kontrollansvariges utlåtande skickas till byggnadsnämnden när slutbeskedet ska sökas efter byggnationens färdigställande.

Sedan 2011 finns det krav på att en kontrollansvarig måste vara en certifierad sakkunnig. En byggherre kan alltså inte själv vara kontrollansvarig på eget bygge.

Varmt välkomna att höra av er till oss redan idag så berättar vi mer om hur vi kan bistå er vid bygg- och renoveringsprojekt i bostadsrättsföreningar.

Välkommen att kontakta oss redan idag
- vi ser fram emot att få hjälpa dig med ditt byggprojekt!